Prakse

Martina Stažnik prakticira integraciju participativne prakse vodstva i sistemskih pristupa u oblikovanju i provedbi  transformacijskih procesa s pojedincima, grupama i organizacijama. 

Svoj rad sa pojedincima, grupama i  organizacijama temelji na procesnom pristupu, suradničkom učenju i participativnom vodstvu kako bi se kreirao kontekst za aktivaciju kolektivnog znanja  koje će omogućiti inovativne procese i održiva rješenja.

Posjeduje duboko iskustvo transformativnih procesa  na individualnoj i grupnoj (organizacijskoj) razini kao  prakticarka sistemske psihoterapije i kibernetike.

Ima višegodišnje profesionalno iskustvo rada u neprofitnim organizacijama i razvoju civilnog društva, imajući i osobno i profesionalno iskustvo u području sukoba / postkonfliktnog okruženja.

Radi sa različitim profilima neprofitnih i profitnih  organizacija te sa multietničkim i multikulturalnim grupama, kao i sa socijalno ranjivim skupinama. Kontinuirano se  usavršava kroz različite edukacije koje joj pomažu u osobnom razvoju i u  kreativnom radu sa organizacijama i grupama.  Posjeduje ekstenzivno iskustvo u participativnim i procesnim metodama i pristupima učenju (eng. Service Learning, Becavta, Bohm Dialogue, Process Work…).

Pruža usluge inovativnog i kreativnog dizajna procesa seminara i konferencija, posebice rada sa velikim grupama i članica je međunarodne mreže eng. Art of Hosting facilitatora (ključne metode:  eng. World Café, Open Space Technology, Pro Action Café, Appreciative Inquiry, Collective mind-mapping, Action learning, The Art of harvesting, Consensus decision making).

Vidya savjetovanje d.o.o pruža usluge facilitacije, treninga i savjetovanja na individualnoj i organizacijskoj razini.

Posjeduje ekstenzivno profesionalno iskustvo u pružanju podrške transformativnim društvenim procesima, u dizajniranju i facilitaciji procesa učenja i samoorganiziranja, transformacijama organizacijske kulture,  samopomoći i brige o sebi,  strateških dijaloga, rješavanja konflikata, transformacije sukoba,  participativnih procesa sa grupama, te  brojnih strateških razgovora u  različitim zajednicama  i organizacijama, za neprofitne i profitne organizacije na širem međunarodnom području. 

Zatim, izrade metodologije i procjene potreba izobrazbe  programa izgradnje kapaciteta i  savjetovanja iz područja organizacijskog razvoja, transformacijskog vodstva, strateškog promišljanja i inovativnih pristupa učenja te  razvoja  stručnog usavršavanja i podrške stručnjacima/odraslim učenicima u različitim područjima.

Edukacija

Praktičarka sistemske psihoterapije i kibernetike, Škola kibernetike i sistemske terapije, Medicinski fakultet u Zagrebu Katedra za psihijatriju KBC Rebro i Udruga za kibernetiku psihoterapije i organizacije, Rijeka (2013. – 2019.). Škola je članica Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). 

Mag.polit., magistra politologije, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006.), Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) za stručnjake  nenastavničkih profila, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2001.).

Points of You® Practicioner(2019.), Emocionalna fokusirana terapija, Kyriaki Polychroni, M.A., C.G.P., E.C.P., EFT Therapist/Supervisor (2016.), Leading through Circle & Story by  Ann Linnea i Christina Baldwin (2012.); Warrior of the Heart  training, (Interchange, 2012), Becoming Aware of the “I” in Dialogue (Orland Bishop facilitation 2012), Članica međunarodne mreže Art of Hosting praktičara (2009.), Executive Coaching diploma, akreditacija ICF, EMCC, Middlesex University (2011.); Certifikat profesionalnog usavršavanja; EU Information, Training and Scholarship Program, NZRCD&ECAS (2006.), mentorica za sustav kvalitete za male neprofitne organizacije – SOKNO Academy for Educational Development (2006.); konzultantica za građansko sudjelovanje, Local Government Reform Program, The Urban Institute i USAID (2001.), Betzavta Seminar for Future Multipliers, U.G. D@dalos  (2005).